DokumentyInformacje ogólne

 

Kalkulacja rezerw na świadczenia pracownicze

Rezerwy na świadczenia pracownicze (emerytalne i podobne), zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o rachunkowości. Art. 28 ust. 1 pkt 9 tej ustawy należy wyceniać nie rzadziej niż na dzień bilansowy, w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Obowiązek wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym jednostki kosztów i zobowiązań z tytułu realizacji określonych programów świadczeń pracowniczych wynika z nadrzędnych zasad rachunkowości: Zasady memoriałowej (art. 6 Ustawy o rachunkowości ) Zasady ostrożnej wyceny (art. 7 Ustawy o rachunkowości )

Na mocy tych zasad oraz wytycznych zawartych w MSR nr 19 wymaga się od jednostki aby ujmowała:

Koszty , gdy jednostka wykorzystuje korzyści ekonomiczne wynikające z pracy wykonanej przez pracownika w zamian za świadczenia pracownicze Zobowiązanie , gdy pracownik wykonał pracę w zamian za określone świadczenia pracownicze , które mają być wypłacone w przyszłości.

W znowelizowanej Ustawie o rachunkowości ustawodawca jeszcze wyraźniej wskazuje na konieczność ujmowania tychże kosztów i zobowiązań , zamieszczając we wzorze sprawozdania finansowego pozycję B.I.2 pasywa bilansu " Rezerwa na świadczenia emerytalne lub podobne" w podziale na część krótko i długoterminową.

Do wyliczania rezerw zobowiązana jest każda firma prowadząca pełną księgowość zatrudniająca pracowników.