LaptopŹródło danych

 

Do wyliczenia rezerw wykorzystane zostały informacje , które obejmowały następujące dane: zapisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w zakresie wyliczenia odprawy pieniężnej w związku z nabyciem prawa do emerytury lub renty, listę zatrudnionych w Spółce na dzień bilansowy obejmującą: płeć, wiek, staż pracy ogółem, wartość wynagrodzeń stanowiących podstawy wymiaru odprawy emerytalnej , dla każdego zatrudnionego.

Odprawy emerytalne i rentowe
Pracownikowi przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w razie rozwiązania stosunku pracy w związku z nabyciem prawa emerytury lub renty w wysokościach określonych w ZUZP .Regulaminie Wynagradzania, Kodeksie Pracy. Podstawę wymiaru odprawy stanowi wynagrodzenie zasadnicze przysługujące w dniu nabycia uprawnień do odprawy wyliczone wg zasad obowiązujących przy ustaleniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.