Kalkulator i długopisZasady obliczeń

 

Do kalkulacji rezerw przyjęto następujące założenia: Obliczenia dokonane zostały w złotych polskich (PLN). Długookresową roczną stopę wzrostu wynagrodzeń Do dyskontowania przyszłych wypłat świadczeń przyjęto stopę na poziomie zbliżonym do rentowności najbezpieczniejszych długoterminowych papierów wartościowych notowanych na polskim rynku kapitałowym (dziesięcioletnich obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu). Umieralność i prawdopodobieństwa dożycia przyjęto zgodnie z Tablicami Trwania Życia 2001, opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny.

Ze względu na możliwość odchodzenia pracowników na wcześniejszą emeryturę przyjęto przewidywany średni wiek odejścia na emeryturę: dla kobiet - 57 lat, dla mężczyzn - 62 lata. Jednak dla kobiet, które na dzień bilansowy osiągnęły wiek 55 lat i mężczyzn, którzy osiągnęli wiek 60 lat, przyjęto, że osoby te przejdą na emeryturę w trybie normalnym, tj. kobiety w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat. Nie obliczano oddzielnie rezerwy na odprawy rentowe, gdyż odchodzenie zatrudnionych na rentę ma charakter incydentalny i nie można na tej podstawie wyznaczyć zależności między wiekiem zatrudnionych a prawdopodobieństwem odejścia na rentę. Oddzielnie obliczano zobowiązania krótkoterminowe (o terminie wymagalności do 1 roku) i zobowiązania długoterminowe (powyżej 1 roku)